Huishoudelijk reglement

Bewaar uw goederen veilig in onze opslagboxen.

1. Toepassingsgebied

Dit huishoudelijk reglement (hierna het “Reglement”) is van toepassing op elke gebruiker (hierna “Huurder”) van een opslagruimte op de site van C.S.C. Compact Storage Center met ondernemingsnummer BE0427.704.573 en gevestigd te Oude Kassei 28, 8791 Beveren-Leie.

Elke Huurder verbindt zich ertoe om dit Reglement kenbaar te maken aan zijn rechthebbenden, aangestelden en werknemers alsook enige rechtsopvolger zich akkoord te doen verklaren met dit Reglement.

Het Reglement is een aanvulling op de overige contractuele verbintenissen overeengekomen tussen de Huurder en Verhuurder en heeft als doel iedere Huurder het vreedzaam genot van diens rechten te verzekeren alsook de goede reputatie en de standing van het gebouw te handhaven.

2. Toegang tot en verlaten van de site.

Een Huurder kan een nieuwe opslagruimte slechts in gebruik nemen tijdens de geadverteerde openingsuren . De klant heeft vervolgens toegang tot zijn Unit tijdens de online meegedeelde openingsuren van de Storo Site.

Huurders krijgen een persoonlijke toegang tot de Site en hun opslagruimte. Telkens de Huurder toegang wil tot de opslagruimtye zal hij gebruik moeten maken van zijn/haar persoonlijke toegang. Elke toegang is strikt persoonlijk en mag in geen geval door derden gebruikt worden. Het is evenmin toegestaan om de Site te betreden of te verlaten door een andere Huurder of voertuig te volgen, zonder de eigen persoonlijke toegang te gebruiken.

In het geval dat een Huurder derden toegang wil geven tot de opslagruimte, moet de Klant hiervoor specifieke toegang aanvragen en daartoe de nodige gegevens van de derden verschaffen. De Huurder zal altijd verantwoordelijk zijn voor de derden aan wie bijkomende toegang wordt verleend.

Binnen de Site mogen kinderen nergens alleen gelaten worden.

Elke Huurder zorgt ervoor dat de inkomhal, trappen en gangen van de Site, evenals de nooduitgang, noodladders en brandbeveiligingsinstallaties te allen tijde vrij toegankelijk zijn.

3. Toegang tot de Opslagruimte

Elke opslagruimte is beveiligd met een speciaal ontworpen afsluitsysteem waarop een elektronisch slot is op aangesloten.

Een Huurder is als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de opslagruimte.

Elke Huurder zal zich er altijd van verzekeren dat alle deuren en poorten gesloten zijn na het binnenkomen of verlaten van de Site.

4. Procedure bij noodgevallen / brand

Elke Huurder is verantwoordelijk om vertrouwd te geraken met de veiligheidsprocedures in geval van noodgevallen of brand en om de brand- en vluchtroutes te leren kennen. Nooduitgangen liggen verspreid over het gebouw en zijn duidelijk gemarkeerd. Een Huurder mag deze nooduitgangen nooit blokkeren met Goederen en moet deze uitgangen te allen tijde vrijlaten.

De Huurder kan enkel gebruik maken van de nooduitgangen in het geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval. In geval van misbruik zal Verhuurder van de Huurder alle hierdoor veroorzaakte kosten terugvorderen.

5. Netheid

Klanten mogen geen publicitaire aanplakbiljetten, uithangborden, borden, affiches of andere aantekeningen op de buitenkant van de opslagruimte aanbrengen, noch op deuren of inkomhal.

Binnen de site geldt een strikt rookverbod.

De opslagruimte moet door de Huurder te allen tijde afgesloten en netjes en met de nodige zorg onderhouden worden. De Huurder is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en afval uit de opslagruimte. Het is de Huurder niet toegestaan afval of goederen (of stukken van goederen) in of rond de opslagruimte achter te laten op straffe van een schadevergoeding van de (afval)verwijderingskosten, die minstens 75 EUR per begonnen m³ bedragen.

Trolleys of rolwagentjes zijn beschikbaar voor het gemak van de Huurder en mogen de  Site niet verlaten. Na het gebruik van een trolley of rolwagentje, moet deze onbeschadigd teruggebracht worden naar de ‘trolley bay’. Voor elke dag vertraging in de terugbezorging, zal een vergoeding van EUR 20 worden aangerekend aan de Huurder. Indien de trolley beschadigd is of niet wordt teruggebracht, zal een forfaitaire schadevergoeding van EUR 150 aangerekend worden op de rekening van de klant.

6. Rustig genot

Huurders verzekeren het rustig genot van de Site en de opslagruimtes voor eenieder. Huurders waken erover geen hinderlijke geuren te verspreiden of lawaaioverlast te veroorzaken.

Elke aanvoer van Goederen zal door de Huurder worden uitgevoerd rekening houdend met het rustig genot van de Site voor de overige Klanten.

Klanten waken erover dat zij (alsook personen voor wie zij verantwoordelijk zijn) zich te allen tijde voornaam gedragen in omgang en taal en op geen enkele wijze afbreuk doen aan de uitstraling en goede reputatie van de Site.

7. Veiligheid

Binnen de Storage Site zijn de verkeersregels van toepassing. De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen is 10 km per uur, tenzij een lagere snelheid redelijk verantwoord is om de veiligheid van eenieder te waarborgen. Parkeren is alleen toegestaan op de aangewezen plaatsen.

Het gebruik van trolleywagentjes of enig andere uitrusting die door C.S.C. ter beschikking wordt gesteld is altijd voor het eigen risico van de Huurder. Huurders moeten erop letten dat geen enkel van deze gebruikt of bediend worden door kinderen.

Goederen in de opslagruimte moeten altijd op een veilige manier opgeslagen worden, zonder druk uit te oefenen op de muren of het maximale draagvermogen van de vloer te overschrijden (namelijk 350kg/m²). Huurders zijn aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Verhuurder heeft geen enkele verplichting om Goederen voor de Klant in ontvangst te nemen. De Huurder zal Verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk houden i.v.m. leveringen die de Huurder toch zou laten verrichten op de Site.

8. Wijzigingen

Verhuurder heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan het Reglement, mits kennisgeving via mail daarvan aan alle gebruikers van een opslagruimte. Een integrale en geüpdatete versie van het Reglement is te allen tijde op de website beschikbaar voor inzage.

C.S.C. Compact Storage Center

Adres. Oude Kassei 28
8791 Beveren-Leie
België

T. 056 73 83 83
E. info@csc.be  
I. www.csc.be
BTW: BE0427704573

UNDER CONSTRUCTION

Hallo,
deze website en diensten zijn nog niet actief.